Privacy Reglement

Arno Hovius Therapie & Training hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Reglement wordt duidelijke informatie gegeven over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens. Dit alles met als doel uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Arno Hovius Therapie & Training houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit PIA.
-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door Arno Hovius Therapie & Training verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-Administratieve en financiële doeleinden.
-Communicatie over de opdracht, behandelovereenkomst, uitnodigingen, aanmelding voor behandelingen.
-Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht en/of behandelovereenkomst.
-Opzetten van een cliëntendossier.
-Uitvoeren en monitoren van behandelingen.
-Declaraties zorgverzekeraars.
-Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
-Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid.
-Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/ intercollegiale toetsing.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
-De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting (WGBO en belastingdienst).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Arno Hovius Therapie & Training de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-Voornaam
-Achternaam
-(Zakelijk) Telefoonnummer
-(Zakelijk) E-mailadres
-Adresgegevens
-Geslacht
-Geboortedatum
-Relatienummer zorgverzekeraar
-Huisarts (fysiotherapie)
-School: bij minderjarige

Bijzondere persoonsgegevens:
-Gegevens over uw gezondheidstoestand
-Gegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de behandeling

Uw persoonsgegevens worden door Arno Hovius Therapie & Training alleen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (art 52 AWR).
-Het medisch dossier volgens de wettelijke bepaling maximaal 20 jaar (art.7:454 lid 3 BW)

Als er vanwege een andere reden gebruik gemaakt dient te worden van uw gegevens, dan zal u hierover eerst worden geïnformeerd en expliciet om uw toestemming worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Arno Hovius Therapie & Training geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee er geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.

Geheimhoudingsplicht
Als uw behandelend zorgverlener heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Er wordt gewerkt volgens de beroepscode van het RBCZ.

Minderjarigen
Arno Hovius Therapie & Training verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging
Arno Hovius Therapie & Training heeft passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende maatregelen genomen:
-Alle personen die namens Arno Hovius Therapie & Training van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
-Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.